Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

23.09.2017 r. ZAPROSZENIE

Łącko, 23 września 2017 r.

                                                  

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie §39 Statutu Zarząd Związku Podhalan Oddział w Łącku zaprasza na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału, które odbędzie się w dniu 8 października 2017 roku (niedziela) w lokalu Oddziału przy ul. Strażackiej w Łącku.

Początek Zebrania o godz. 16.00

 

Porządek obrad:

1.            Otwarcie, przywitanie zgromadzonych.

2.            Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.            Stwierdzenie prawomocności Zebrania.

4.            Przyjęcie proponowanego porządku Zebrania.

5.            Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

6.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Związku Podhalan Oddział w Łącku za okres sprawozdawczy:

a)  przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału,

b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku Podhalan Oddział w Łącku do sprawozdania,

c) dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu Oddziału.

7.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Związku Podhalan Oddział w Łącku za okres sprawozdawczy.

8.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego.

9.            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej.

10.          Wybór władz Oddziału: Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

11.          Zaopiniowanie wniosków o nadanie odznak honorowych.

12.                                                                                  Dyskusja, wolne wnioski.  

13.          Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów.

14.          Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku wymaganej do prawomocności obrad liczby Przedstawicieli, Zebranie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym lokalu i dniu o godz. 16.15 bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.

 

                                Zarząd Związku Podhalan Oddziału