Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko Związek Podhalan Oddział Łącko

Zaproszenie

    Łącko , dnia  10 czerwca  2021r.
    
                                                                 Zaproszenie

       Zarząd Związku Podhalan Oddział w Łącku zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału, które odbędzie się w dniu 27 czerwca (niedziela ) 2021r. w siedzibie OSP w Łącku przy  ul. Strażackiej.  I termin : godz. 16.00,  II termin : godz. 16.30.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie, przywitanie zgromadzonych – Prezes Oddziału.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Oddziału.
3.    Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Oddziału.
4.    Przyjęcie proponowanego  porządku obrad .
5.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Oddziału.
6.    Wybór Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej.
7.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Związku Podhalan Oddział w Łącku za okres sprawozdawczy :
a)    przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału,
b)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku Podhalan Oddział w Łącku do sprawozdania,
c)    dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Oddziału.
8.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Związku Podhalan Oddział w Łącku za okres sprawozdawczy. 
9.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Związku Podhalan Oddział w Łącku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej.
11.    Wybór władz Oddziału: Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz wybór delegatów na Zjazd Podhalan .
12.    Przedstawienie propozycji nadania tytułów honorowych „Zasłużony dla Oddziału Związku Podhalan w Łącku” oraz „Zasłużony dla Kultury Górali Łąckich”  i podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
13.    Dyskusja , wolne wnioski. 
14.    Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru: Prezesa Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego  oraz delegatów na Zjazd Podhalan.
15.    Zakończenie obrad.
Po Walnym Zgromadzeniu Oddziału przewidziany jest poczęstunek.
Informujemy, iż zgodnie z § 40 Statutu Związku Podhalan w Polsce ,cyt. : ” ust. 1 : Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Oddziału przysługuje tylko tym członkom, którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż jeden rok , co stwierdza Skarbnik.
ust. 2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Oddziału winno być wykorzystane osobiście. Zastępstwa są niedopuszczalne”.
 Ponadto informujemy o możliwości zgłaszania przez uczestników Walnego Zgromadzenia Oddziału kandydatury do Władz Oddziału, Sądu Koleżeńskiego, delegata na Zjazd Podhalan nieobecnego członka Oddziału, pod warunkiem wyrażenia przez niego pisemnej zgody. Pismo wyrażające zgodę na kandydowanie osoba zgłaszająca kandydaturę powinna przedłożyć członkowi Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.